Tin mới
Họ tên Ngô Tấn Ngũ
Năm sinh 0000
Chức vụ Hội Việt – Séc TP Đà Nẵng
Giới tính Nam
Email milan@dng.vnn.vn
Địa chỉ Tịnh Phong,Sơn Tịnh,Quảng Ngãi.
Cơ quan công tác Giám đốc Công ty Liên doanh đá Quảng Ngãi
Địa chỉ cơ quan Tịnh Phong,Sơn Tịnh,Quảng Ngãi.
Điện thoại cơ quan 055.3842020
Điện thoại nhà
Di động 0913470296
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Đã có