Tin mới
Họ tên Nguyễn văn Tạc
Năm sinh 1951
Chức vụ nghỉ hưu
Giới tính Nam
Email ngvtac@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913917365
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1969
Năm kết thúc 1974
Tại cơ quan / trường CVUT
Thuộc thành phố praha
Chuyên ngành kỹ thuật tự động hoá
Thuộc chi hội Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin thêm Thph HCM
Đã có thẻ hội viên
Chưa có