Tin mới
Họ tên Hoàng Anh Châu
Năm sinh
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Hội viên CLB Bohemia Đề nghị bạn bổ sung sớm các thông tin và gửi ảnh để làm thẻ.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có