Tin mới
Họ tên Lê Xuân Kích
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác ĐH quản trị KD
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1973
Năm kết thúc 1978
Tại cơ quan / trường ĐH lâm nghiệp
Thuộc thành phố Zvolen
Chuyên ngành Lâm nghiệp
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có