Tin mới
Họ tên Lê Hùng Thảo
Năm sinh 1956
Chức vụ Chủ tịch hiệp hội đồ dùng-thiết bị GD
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0913211420
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1980
Năm kết thúc 1984
Tại cơ quan / trường VSCHT
Thuộc thành phố Praha
Chuyên ngành Nghiên cứu sinh hóa
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có