Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Hạ
Năm sinh 1952
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ K3 thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3876636
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có