Tin mới
Họ tên Trương Huy Chương
Năm sinh 1961
Chức vụ Phó GĐ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Cty VIệt Hà, Thạch Trung, tp. Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3885387
Di động 0983853180
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có