Tin mới
Họ tên Trương Quốc Dũng
Năm sinh 1964
Chức vụ lái xe
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Nhà máy bia Hà Tĩnh, tp. Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3858313
Di động 0915042289
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có