Tin mới
Họ tên Nguyễn Doãn Chương
Năm sinh 1958
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Nhà máy bia Hà Tĩnh, tp. Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3848174
Di động 0915083702
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có