Tin mới
Họ tên Trần Quốc Dũng
Năm sinh 1961
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Tân Quý, Thạch Quý, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3856082
Di động 0912769561
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có