Tin mới
Họ tên Nguyễn An Chung
Năm sinh 1954
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ 122 đường Vũ Quang, tp. Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3873265
Di động 0912336273
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có