Tin mới
Họ tên Nguyễn Xuân Cang
Năm sinh 1952
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ K1 TT Hương Khê, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3871490
Di động 0913044571
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có