Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Tính
Năm sinh 1953
Chức vụ hưu trí
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có