Tin mới
Họ tên Trần Văn Tường
Năm sinh 1953
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ xóm 7, Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3228288
Di động
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có