Tin mới
Họ tên Trần Văn Sỹ
Năm sinh 1952
Chức vụ Hưu trí
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 219211
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có