Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Hán
Năm sinh 1939
Chức vụ Hưu trí
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Trung Tâm, Ngọc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 212236
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có