Tin mới
Họ tên Hoàng Quốc Hùng
Năm sinh 1962
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0953696060
Công tác Công tác
Năm bắt đầu 1988
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường Gustava Klementa Zavod
Thuộc thành phố Znojmo
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Bạn cần bổ gửi ảnh!!! Hoi cuu thuc tap sinh nganh da giay nha may Gustava Klementa zavod - T.p Znojmo - Tinh nam Morava
Đã có thẻ hội viên
Chưa có