Tin mới
Họ tên Nguyễn Dương Minh
Năm sinh 1957
Chức vụ Giảng viên ĐH
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm Đề nghị anh bổ sung các thông số còn thiếu và gửi ảnh mới hoàn tất thủ tục được. Gửi ngay đến: do.honza@seznam.cz Xin cảm ơn
Đã có thẻ hội viên
Chưa có